Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek
Menu Docent Muziek

Studie

Studie

Overal in de maatschappij is muziek belangrijk voor mensen en daar speelt de vierjarige bacheloropleiding Docent Muziek Zwolle op in. 

Je ontwikkelt je eigen artistieke skills als muzikant tijdens individuele en groepslessen, waarbij je je ontwikkelt op je eigen instrument of zang. Je speelt veel samen in bands en ensembles en leert componeren en arrangeren.

Daarnaast word je vaardig in het dirigeren, coachen, leidinggeven en lesgeven en leer je werken met verschillende doelgroepen in de samenleving: van leerlingen op een school tot ouderen die een workshop volgen. Om praktijkervaring op te doen, loop je direct vanaf het eerste jaar al stage. Een breed palet aan muziektheoretische vakken zorgt ervoor dat je als docent goed beslagen ten ijs komt. 

Wat leer je bij de opleiding tot muziekdocent van ArtEZ in Zwolle?

Het studieprogramma van de opleiding Docent Muziek in Zwolle is praktijkgericht en afwisselend en bestaat in de eerste studiejaren uit vier onderdelen: 

 • musiceervakken;
 • methodiek-didactiek (waaronder binnen- en buitenschoolse stages); 
 • theoretische vorming (vakken: werkplaats arrangeren/muziekschrijven, gehoortraining, arrangeren en instrumenteren, muziekgeschiedenis en cultuurbeschouwing); 
 • overigkeuzevakken (zoals begeleiden op gitaar of piano)lessen ondernemerschap, projecten en excursies. 

In alle jaren is er veel aandacht voor creatieve processen als componeren, arrangeren en improviserenhet zelf ontwerpen van lessen en methodisch materiaal en het doen van onderzoek. Ook werk je samen met studenten van andere kunstdisciplines en leer je een muziekproductie opzetten.  

Daarnaast word je door middel van lessen, stages, opdrachten, excursies en cultuurbezoeken voorbereid op het geven van de vakken ckv en kunst algemeen.

ArtEZ Docent Muziek in Zwolle | lessituatie

Studieopbouw

De opleiding bestaat uit een basisjaar waarin je kennismaakt met de opleiding en het werkveld, gevolgd door een verdieping (tweede en derde jaar) en een afstudeerfase (vierde jaar). In de loop van de studie stem je de stages en de vakken die je volgt steeds meer af op je eigen interesse en toekomstplannen.

 • Tijdens de propedeuse maak je kennis met het geven van muzieklessen en de methodes die daarbij horen. Meteen vanaf het begin loop je ongeveer een dagdeel per week stage: na verschillende praktijklessen ga je zelf lesgeven in groep 5 van het basisonderwijs. Daarbij werk je toe naar een schoolconcert, een feestelijke happening waarbij soms ook ouders, broertjes en zusjes kunnen genieten van muziek en meezingactiviteiten. Vanaf januari loop je een stage in het voortgezet onderwijs.

  Natuurlijk ben je ook zelf veel aan het musiceren en muziek aan het schrijven. Daar ben je ongeveer een derde van de tijd mee bezig. De eerste drie jaar van je opleiding krijg je lessen op je hoofdinstrument. Dat is het instrument waarmee je toelating doet (dat kan ook zang zijn). Je raakt thuis in verschillende muziekstijlen: van klassieke muziek tot jazz, pop en niet-westerse muziek. Naast je hoofdinstrument leer je ook andere instrumenten bespelen, zing je in een koor en speel je in ensembles. Meerdere keren per jaar treed je, vaak samen met je medestudenten, voor publiek op tijdens voorspeelavonden, presentaties in projecten en in het jaarlijkse musiceerfestival. Ook volg je muziektheoretische vakken in de werkplaats Muziektheorie. Zo maak je je als toekomstig muziekdocent breed inzetbaar.

  Verder ga je in het eerste jaar meerdere keren op kunst- en cultuurbezoek. Deze excursies draaien om thema’s als diversiteit, omgevingsgerichtheid, creëren, inclusie. De excursies gaan naar musea in grote steden zoals het Rijksmuseum in Amsterdam of het Kunstmuseum in Den Haag. Ook bezoek je voorstellingen en concerten in de grote concertzalen in Nederland. Je kunt in het eerste jaar toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding.

 • In het tweede en derde jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Je loopt stage in het basis- en voortgezet onderwijs en verdiept je tijdens het project orthopedagogisch muziekdocent in het geven van muziekles aan leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld een dove leerling of een leerling met een autismespectrumstoornis. Je loopt hiervoor stage samen met een student van de bachelor Muziektherapie. Gastdocenten geven je inzicht in de verschillende vormen van speciaal onderwijs. In het derde jaar ligt het accent van je stages op het voortgezet onderwijs.

  Tijdens het vak ‘Muzikaal leiderschap’ schrijf je zelf muziek voor schoolensembles, die de arrangementen of composities ook werkelijk uitvoeren onder jouw muzikale leiding. Ook leer je koren en ensembles leiden. Tijdens bandcoaching leer je basisvaardigheden op drums, gitaar, basgitaar en keyboard. Deze vaardigheden brengen je in de praktijk tijdens de stages en projectweken.

  ArtEZ Docent Muziek in Zwolle | Het tweede en derde jaar
 • In het examenjaar kun je je specialiseren in de richting van je keuze. Denk aan voortgezet onderwijs, pabo, orthopedagogisch muziekdocent, community art of muziektheater. Je kiest een minor die past bij je interesse, denk aan extra instrumentale lessen, arrangeren of songwriting. Je doet een eigen praktijkonderzoek, waarvoor je een stage loopt en boeken en artikelen leest. Dit mondt uit in het ontwikkelen van een eindproduct waarvoor je onderzoek doet, zoals een essay of artikelenreeks, een lessenserie, een innovatieve methode of het opzetten van een eigen muziekeducatief bedrijf.

  Ook werk je in het kader van je specialisatie aan een eigen muziekproductie met of voor een zelfgekozen doelgroep. Deze muziekproductie geldt als de muzikale afsluiting van je studie, waarin je jezelf presenteert aan anderen tijdens de ArtEZ finals. Een hoofdvakdocent begeleidt je bij de voorbereiding.


  Afstudeerproject Laila de Vries

ArtEZ Docent Muziek in Zwolle

Stage

Hoe is het om te werken op een school voor voortgezet of beroepsonderwijs, een muziekschool, bij een koor en bij een orkest? Hoe begeleid je leerlingen in de ontwikkeling van hun muzikale mogelijkheden? In verschillende stages en projecten doe je praktijkervaring op in het werken met verschillende doelgroepen: binnen- en buitenschools.

In de eerste drie jaren loop je gemiddeld een dagdeel per week stage in het onderwijs. De invulling verschilt. Naast het verzorgen van lessen(series) bereid je bijvoorbeeld een concert of presentatie voor of werk je de met leerlingen aan een musical.

Ter voorbereiding leer je op het conservatorium voor een groep staan en leiding te geven bij groepsactiviteiten. Ook leer je welke methodieken je bij het lesgeven kunt gebruiken. Tijdens de stage krijg je vanuit de opleiding opdrachten mee die je in de praktijk kunt uitproberen. De mentor van de stageschool (meestal de muziekdocent van de klas waar je stage loopt) spreekt alle gegeven lessen met je na. Een aantal keer per jaar komt ook je hoofdvakdocent langs om je werkzaamheden in de praktijk bij te wonen en te begeleiden.

In het vierde jaar ben je in staat om praktijk- én theorielessen te geven, leerlingen te begeleiden en je manier van lesgeven steeds aan te passen. Je loopt stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast loop je een profielstage. Waar je dat doet, hangt af van het onderwerp van je afstudeeronderzoek en van je toekomstplannen; voorbeelden zijn stages bij startups, podia, ensembles en kunstbedrijven. Daar leer je de breedte van het vak kennen en richt je je ook op werkterrein van de ckv en kunst algemeen. Natuurlijk kun je ook je eigen netwerk en contacten inzetten.

Stageproject Orthopedagogisch Muziekdocent

In het tweede studiejaar loop je een dagdeel per week, acht weken lang, stage op een school voor speciaal onderwijs. Hierbij leer je muzieklessen afstemmen op de speciale behoeften van de leerling(en). Dit is meteen een kennismaking met de specialisatie Orthopedagogisch Muziekdocent/therapeut, die je in het vierde jaar als afstudeervariant kunt kiezen.

ArtEZ Docent Muziek in Zwolle | Stagelopen op een school

 

Projecten

 • Samen met alle opleidingen van ArtEZ in Zwolle op het gebied van art & design, muziek en theater organiseren we voor eerstejaars studenten een introductie op de studie. Hierin maak je kennis met je klas, mentor en studie en werk je aan een gezamenlijk project, zoals een festival op de academie of een presentatie in het centrum van Zwolle. Docenten van ArtEZ en gastdocenten begeleiden de introductieweek.

  ArtEZ Docent Muziek | tijdens de introductieweek • Elk jaar organiseren we een projectweek met een duidelijke focus op maatschappelijke relevantie. Zo werkten we samen met het AZC in Dronten, verzorgden we thuisconcerten voor mantelzorgers in samenwerking met KASKO en ZwolleDoet! en muzikale voorstellingen in het ziekenhuis, en maakten we muziek voor naasten om ons heen in het project HEB LIEF.


  Project HEB LIEF 2020

 • Solo’s, duetten, koor en ensembles: ze vormen de basis van het jaarlijkse Musiceerfestival. Alle studenten van de opleiding tot muziekdocent in Zwolle staan aan het eind van ieder schooljaar vier avonden vocaal en instrumentaal in de spotlights. Musiceren, creëren, samenwerken en overdragen van muziek gaan hand in hand in deze studie. Tijdens het Musiceerfestival geven de studenten hiervan een presentatie. Verschillende stijlen komen aan bod: van klassiek tot jazz en pop: maar er klinkt ook eigen gecomponeerde muziek.


  De studenten van de opleiding Docent Muziek in Zwolle hebben de afgelopen week gewerkt aan een online video project. In korte tijd hebben zij onder leiding van Rohan Poldervaart het stuk 'Shiny Stockings' ingestudeerd en opgenomen, allen vanuit hun eigen huiskamer. 

 • Een keer per jaar organiseren studenten van de opleiding Docent Muziek een werkweek rondom een thema dat zij zelf kiezen, bijvoorbeeld muziektheater, Latijns-Amerikaanse muziek, popmuziek, niet-westerse muziek of arrangeren. Aan het eind van de week laat je aan elkaar of aan een breder publiek zien waar je mee bezig bent geweest. Zo leer je als nieuwe student de andere leerjaren op een goede en muzikale manier kennen.

  Werkweek ArtEZ Docent Muziek in Zwolle
 • In het onderwijs is samenwerking met andere disciplines steeds belangrijker geworden. Kunstvakken worden op scholen in samenhang en soms ook geïntegreerd aangeboden binnen ckv en kunst algemeen. Docenten en afdelingen van de cultuurvakken hebben binnen en buiten de school steeds meer met elkaar te maken en stemmen hun doelen en werkwijzen op elkaar af. Daarom werk je in de eerste drie jaar elk semester een aantal dagen samen met studenten van andere docentopleidingen binnen ArtEZ (beeldend en theater).

  Hierin gaat het om vragen als: wat is dans, theater, muziek en hoe komen de ontwerpprocessen binnen deze verschillende disciplines tot stand? Je bezoekt samen tentoonstellingen, voorstellingen en muziekuitvoeringen, verdiept je in de context, speelt in op actualiteiten en plaatst wat je hebt meegemaakt in een historisch perspectief.

  ArtEZ Docent Muziek in Zwolle

   

   

 • Winterlab is een jaarlijks terugkerend project van één week in januari. Studenten van verschillende studierichtingen van drie studiejaren werken tijdens Winterlab twee weken intensief met elkaar samen aan een vraagstuk uit de samenleving. Denk daarbij aan vragen zoals: is de leegstand in de binnenstad van Zwolle een probleem of biedt het juist kansen? Studenten ontvangen het vraagstuk per team op maandagochtend en presenteren op vrijdag in de week daarna enkele verbeelde scenario’s. De Winterlab-projecten worden begeleid door gastdocenten.

 • Je werkt in het vierde jaar met of voor een doelgroep aan een productie. Dat doe je zelfstandig of met anderen. Je schrijft en arrangeert hiervoor muziek, je studeert muziek in en geeft muzikale leiding. Je organiseert de productie zelf en kiest een locatie om het resultaat uit te voeren. De muziekproductie is het slotstuk van je studie waar je je muzikaliteit en docentschap in optima forma kunt tonen. Je presenteert je muziekproductie tijdens de ArtEZ examenperiode - de ArtEZ finals.

  Muziekproductie ArtEZ Docent Muziek in Zwolle

   

Studiebegeleiding

Een studie in het hbo stelt je soms voor nieuwe vragen. Daarom heb je tijdens je gehele opleiding aan het conservatorium regelmatig gesprekken met een studieloopbaanbegeleider (slb-er). In ieder studiejaar krijg je een slb-er toegewezen. Vaak zijn deze gesprekken individueel, maar het is ook mogelijk om klassikaal of in groepen met de slb-er van gedachten te wisselen over je studie. De slb’er informeert je over praktische zaken met betrekking tot de studie. Ook bespreekt hij je studeer- en planmethoden. Hij begeleidt je bij het ‘leren studeren’ en geeft je daar waar nodig studieadvies. Wanneer je problemen signaleert in het verloop van je studie, kun je ook zelf een afspraak maken met je studiebegeleider.

Gezond musiceren

Aan musici worden hoge eisen gesteld op fysiek en mentaal vlak. Daarom besteden we bij ArtEZ de nodige aandacht aan gezond musiceren. Dat doen we met name tijdens projectdagen en -weken. Je volgt een lessenserie over gezond stemgebruik en je leert werkgerelateerde klachten herkennen en voorkomen.

Ondernemerschap

Tijdens de opleiding Docent Muziek besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van een ondernemende houding en bedrijfseconomische basiskennis die nodig is voor zelfstandig ondernemerschap. Een ondernemende houding vragen we van alle studenten en bestaat voor een belangrijk deel uit initiatief nemen, besluiten nemen en resultaatgericht zijn. Behalve als muziekdocent op een school werken afgestudeerden vaak ook in een eigen onderneming. In het derde en vierde jaar krijg je daarom speciale lessen in ondernemerschap. In alle bevolkingsgroepen groeit de belangstelling om zelf met muziek, kunst en cultuur bezig te zijn. Binnen de opleiding Docent Muziek Zwolle leer je deze trends en ontwikkelingen herkennen en erop inspelen met projecten en andere initiatieven. Wil je je verder verdiepen in het zelfstandig ondernemen? Dan kun je ervoor kiezen om binnen je afstudeerprofiel een eigen educatieve onderneming te starten en hierin eigen onderzoek te doen.

ArtEZ finals

Al onze studenten tonen aan het einde van het schooljaar hun werk tijdens ArtEZ finals. Een bezoek aan de finals is een aanrader als je er over denkt bij ArtEZ een studie te volgen.


Finalswerk van Anne Doeleman

Studeren in Zwolle

Kijk hier voor meer informatie over studeren in Zwolle.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink