Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Privacy statement

Privacy is belangrijk. Het geeft ons vrijheid en het beschermt onze persoonlijke levenssfeer. Kunst en vrijheid zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. ArtEZ gaat dan ook zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om conform de voorwaarden van de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement legt ArtEZ onder meer uit hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van potentiële studenten, (externe) relaties en bezoekers.

Categorieën persoonsgegevens

ArtEZ verzamelt gegevens onder andere via telefoon en (online) aanvraag- en aanmeldformulieren. Bij al deze vormen van verzamelen ben je zelf degene die je persoonsgegevens aan ArtEZ verstrekt. Doorgaans gaat het daarbij om contactgegevens, interessegebieden en in voorkomende gevallen financiële gegevens, bijvoorbeeld bij deelname aan een evenement. Daarnaast worden op onze kunsthogeschool regelmatig foto- en video-opnames gemaakt. Deze beelden gebruiken wij voor ons onderwijs en soms ook voor externe communicatie.

Doeleinden van verwerking

ArtEZ gebruikt gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Heb je je aangemeld voor een activiteit, evenement of ander soortige bijeenkomst dan worden je gegevens gebruikt voor:

  • communicatie over de activiteit;
  • interne bedrijfsvoering verband houdend met de (praktische) organisatie van de activiteit;
  • evaluatie van de activiteit en
  • indien van toepassing, facturatie en financiële verantwoording.

Uiterlijk binnen 2 jaar na het vervallen van het doel zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij er een langere wettelijk bewaarplicht is of er toestemming is verkregen voor langer verwerken. Heb je je aangemeld voor een e-mailnieuwsbrief, dan heb je de mogelijkheid om jezelf voor toezending af te melden via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Grondslagen voor de verwerking van categorieën persoonsgegevens

De gegevens die worden verkregen bij inschrijving voor een activiteit, worden verwerkt op basis van de grondslag ‘overeenkomst’. Gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt. Voor het toesturen van nieuwsbrieven geldt de grondslag ‘toestemming’. Deze toestemming mag altijd weer worden ingetrokken.

 Gegevensverstrekking aan derden

ArtEZ zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Je gegevens worden niet uitgeleend, doorverkocht of op andere wijze openbaar gemaakt door ArtEZ. 

Uitzondering hierop zijn cookies waarvoor je expliciet toestemming hebt gegeven.

Cookies

ArtEZ gebruikt cookies als je de website bezoekt. Daarmee kan surfgedrag worden opgeslagen en gebruikt bij een volgend bezoek. Tevens maakt ArtEZ gebruik van Google Analytics. Daarmee worden anoniem statistieken over onder meer aantallen bezoekers en bezochte pagina’s bijgehouden, waarmee we de website kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon. Nadere informatie is te vinden in het Cookie Statement van ArtEZ.

Websites van derden

De website van ArtEZ kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Op deze websites kan een ander privacy statement van toepassing zijn. ArtEZ heeft geen zeggenschap over andere websites en draagt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of werking daarvan. 

Beveiliging van persoonsgegevens

ArtEZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daartoe behoren versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie, vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en gebruik van een firewall. Persoonsgegevens worden opgeslagen op locaties die fysiek en technisch zijn beveiligd.

Cameratoezicht

Op de terreinen en in de gebouwen van ArtEZ vindt cameratoezicht plaats. Bezoekers worden daarop gewezen met tekst en afbeeldingen. ArtEZ gebruikt deze beelden om de veiligheid van haar studenten, medewerkers en andere bezoekers te waarborgen en voor de beveiliging van haar gebouwen en terreinen. Op de pagina Cameratoezicht ArtEZ vind je meer informatie over het cameratoezicht binnen ArtEZ.

Bewaartermijn

ArtEZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen voor het doel van de verwerking. De duur is afhankelijk van het soort persoonsgegeven. Als er wettelijke bewaartermijnen gelden, dan worden die aangehouden. Als wettelijke en overeengekomen termijnen uiteenlopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd. Indien je je persoonsgegevens eerder wilt laten verwijderen, dan kun je daarvoor een verzoek indienen.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in de gegevens die ArtEZ van jou verwerkt en je kunt indien nodig verzoeken jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of over te dragen. Ook heb je altijd het recht om eerder verleende toestemming voor verwerking weer in te trekken. 

Uitoefening van jouw rechten

Als je je rechten wilt uitoefenen, kun je jewenden tot de Functionaris voor Gegevensbescherming van ArtEZ. Zie Toezicht en vragen. 

ArtEZ zal jouw vraag of verzoek individueel beoordelen. Als aan jouw verzoek geen gehoor kan worden gegeven, dan zal dat altijd gemotiveerd gebeuren. ArtEZ zal in beginsel binnen een maand reageren op jouw vraag of verzoek. Als de beantwoording daarvan meer tijd kost, bijvoorbeeld vanwege het aantal binnengekomen verzoeken of de complexiteit daarvan, dan word je daarover geïnformeerd. Je ontvangt in elk geval binnen drie maanden antwoord. Voor de uitoefening van je rechten worden geen kosten in rekening gebracht, behalve in geval van misbruik.

ArtEZ kan jou vragen je te identificeren voordat je verzoek in behandeling wordt genomen. Daarmee wordt voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen, ten onrechte wijzigingen in jouw persoonsgegevens worden aangebracht of de wijze van verwerking onterecht wordt aangepast.

Toezicht en vragen

ArtEZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die over privacywetgeving adviseert en toeziet op de naleving daarvan binnen ArtEZ. De FG is onafhankelijk en rapporteert aan het College van Bestuur. Ook is de FG contactpersoon voor betrokkenen van ArtEZ, zoals studenten en medewerkers, en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bij vragen en verzoeken over de privacyregelgeving en uw privacyrechten kun je contact opnemen met de FG:

  • per e-mail: fg@artez.nl
  • of per post: Postbus 49, 6800 AA Arnhem

 Je kunt ook een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ArtEZ indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.