Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kwaliteitszorg en accreditatie

ArtEZ wil de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek altijd blijven verhogen. Kwaliteitszorg is immers nooit ‘af’. Het is een doorlopend proces, waarin we constant alert zijn op de kwaliteit van onze organisatie, opleidingen en onderzoek.

De ambities en plannen voor kwaliteitszorg in onze organisatie zijn vastgelegd in het Kwaliteitszorgplan 2015 -2021. Het Kwaliteitszorgplan sluit aan op het Instellingsplan 2022 - 2026. Kwaliteitszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Het ondersteunen van ArtEZ in het waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit van onze opleidingen en ons onderzoek, is de expertise van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit.

Interne kwaliteitszorg

Het proces rondom het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek ligt vast in ons kwaliteitszorgsysteem. Omdat dit proces doorlopend is, zijn de eisen die ArtEZ stelt aan de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek dynamisch; ze kunnen in de loop van de tijd veranderen of aangescherpt worden.

Doorlopende dialoog

In het kwaliteitszorgsysteem van ArtEZ staat de doorlopende dialoog centraal. Het continu voeren van gesprek over kwaliteit is de rode draad van onze kwaliteitscultuur. Het voeren van discours doen we niet alleen intern, maar ook met externen. Het houdt bijvoorbeeld in dat je kritisch bent op jezelf, onderbouwt waar je staat, dat je met elkaar gesprek voert over je eigen bevindingen en die van derden, en dat je pro-actief externe partijen, waaronder experts en het werkveld betrekt bij de dialoog.

We voeren discours op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, bijvoorbeeld resultaten van evaluaties en enquêtes. We gebruiken hiervoor ook het PDCA-model. PDCA staat voor Plannen, Doen, Checken, Actie. Hiermee werken we systematisch aan kwaliteitsverbetering: we kijken naar hoe we handelen, evalueren dat, we reflecteren over en leren van wat we doen, en nemen stappen om ons handelen te verbeteren. Het doorlopen van de cyclus geeft het gesprek over kwaliteit vorm en inhoud.

Evalueren en medezeggenschap

ArtEZ vindt het belangrijk om te weten hoe studenten, docenten en alumni ons onderwijs waarderen. Wat gaat goed? Wat kan er beter? Daarom vragen we hen regelmatig hun mening te geven in enquêtes en in het medewerkerstevredenheidonderzoek.

Ook nemen onze studenten jaarlijks deel aan de Nationale Studentenenquete (NSE). Dit is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks ongeveer 650.000 studenten worden uitgenodigd om hun mening te geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Daarnaast wordt het gesprek over kwaliteit gevoerd in de Opleidingscommissies, Deelraden en de Medezeggenschapsraad. Toonaangevende professionals uit het werkveld vragen we feedback te geven op ons onderwijs en onderzoek. Zo heeft elke opleiding een werkveldcommissie en zijn er bij eindbeoordelingen gecommitteerden uit het werkveld aanwezig. Op basis van hun mening versterken en vernieuwen we de onze opleidingen en lectoraten, in aansluiting bij actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Externe kwaliteitszorg 

Alle opleidingen van ArtEZ zijn geaccrediteerd. Daarvoor wordt de kwaliteit van ons onderwijs beoordeeld door externe deskundigen. Hierbij zijn landelijke eisen (vanuit de NVAO) kaderstellend. Daarnaast werkt ArtEZ van 2019 tot 2024 aan een groot aantal projecten in het kader van de landelijke kwaliteitsafspraken. 

Accreditatie: wettelijk erkende opleidingen

Alle opleidingen van ArtEZ zijn ‘erkende opleidingen’. Dat wil onder andere zeggen dat ArtEZ erkende diploma’s mag afgeven en dat studenten studiefinanciering voor deze opleidingen kunnen aanvragen. Om een erkende opleiding te worden, moet de opleiding worden geaccrediteerd. De accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding aan de landelijke eisen voor onderwijs van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) voldoet.

De opleidingen van ArtEZ zijn daarvoor beoordeeld door een visitatiecommissie met externe, onafhankelijke deskundigen. Deze externe beoordeling vindt bij elke opleiding eens in de zes jaar plaats op basis van bestudeerde documenten en een zelfevaluatierapport van de opleiding. Daarnaast wordt de opleiding bezocht. Tijdens dit bezoek voert de commissie gesprekken met diverse betrokkenen, van studenten tot werkveldvertegenwoordigers.

Het ontwikkelgesprek

Sinds 2016 is een ontwikkelgesprek onderdeel van het NVAO-accreditatietraject. Hiervoor nodigt de opleiding de visitatiecommissie nogmaals uit, om in gesprek te gaan over verbeteringen of ontwikkelingen die de opleiding wil inzetten of kan doorvoeren. De uitkomsten van deze ontwikkelgesprekken zijn geen onderdeel van de beoordeling. Hieronder zijn de verslagen van de ontwikkelgesprekken te vinden van opleidingen die na 2016 zijn geaccrediteerd. De accreditatietermijnen van de opleidingen zijn verschillend, waardoor nog niet iedere opleiding een ontwikkelgesprek heeft gevoerd.

Ontwikkelgesprekken:

  • Download het ontwikkelgesprek van de bachelor Dans en Docent Dans.

Kwaliteit van onderzoek

Voor de kwaliteit van het onderzoek doorloopt ArtEZ een vergelijkbaar proces. De Research Unit van ArtEZ voldoet daarmee aan de eisen van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De rapporten die de NVAO hierover heeft opgesteld zijn op de site van de NVAO te lezen.

Kwaliteitsafspraken: ruimte voor talent

Bij de invoering van de Wet Studievoorschot in 2015 werd afgesproken dat de vrijkomende middelen over de periode 2019-2024 geïnvesteerd zouden worden in de kwaliteit van het onderwijs. Studenten, onderwijsinstellingen en het Rijk legden in een sectorakkoord zes thema’s vast waar hogescholen en universiteiten het geld in mochten investeren. Alle hoger onderwijsinstellingen maakten hier een plan voor. Het Plan Kwaliteitsafspraken van ArtEZ kreeg een positieve beoordeling van de NVAO en zet zich maximaal in om te zorgen dat studenten de vruchten plukken van het geld voor de kwaliteitsafspraken.