De vier missies van AeCT - Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Het AeCT- Lectoraat Kunst- en cultuureducatie houdt zich bezig met 4 missies ten dienste van zijn visie:

1. Creativiteitstheorie

Terwijl creativiteit vaak naar voren is gekomen als een fundamentele kracht in het menselijk streven, is het gepresenteerd als ofwel een raadselachtig proces van individuele genialiteit, ofwel een mythische kracht die kan worden opgedeeld in praktische competenties en componenten. Filosofisch en esthetisch discours over creativiteit is meer geïnteresseerd geweest in het afbakenen van de vorm en de contouren ervan en in de mogelijkheid om er waarheden mee te doorgronden. In het discours in het culturele werkveld krijgt creativiteit een teleologische lading: het bereiken van gewenste doelen in onzekere contexten. Door het concept creativiteit te onderzoeken willen wij de intellectuele dialoog over creativiteit verdiepen, door het te begrijpen en analyseren in zijn volle reikwijdte. Door een creativiteitstheorie te formuleren, gebaseerd op de theorieën van Deleuze, Bollas en Spivak, wil het lectoraat AeCT creativiteit in het dagelijks leven presenteren als een tactische kracht die bijdraagt aan het onderzoeken van de van nature aanwezige, impliciete, affectieve en speculatieve mogelijkheden van onze tijd. Wij stellen voor creativiteit te zien als een vorm van strategisch essentialisme (Spivak), door gebruik te maken van praktische tactieken die vaak ontstaan uit het ter discussie stellen van machtsuitoefening, om nieuwe en gelijkwaardige manieren van leven te creëren. Bijvoorbeeld: The Creative Theory of (Just-About) Everything, bij uitgeverij Valiz Publishers.

2. Radicale educatieve experimenten gebaseerd op de creativiteitstheorie

Het AeCT stelt dat de kracht van kunstonderzoek ligt in het creëren van nieuwe futuristische vormen door de bestaande institutionele structuren ter discussie te stellen wat betreft hun toekomstbestendigheid. In plaats van vast te houden aan het op waarschijnlijkheden gebaseerde logische denken van het historisme, biedt kunsteducatie op mogelijkheden gebaseerde, non-conformistische, alternatieve en fictieve exploraties van datgene wat nog nooit heeft bestaan. Door middel van placemaking, spacemaking en ‘lifemaking’ reikt het lectoraat AeCT radicale experimenten aan voor het toekomstige onderwijslandschap, met meerdere partners. Geïnspireerd door kunstenaars zoals Ai Wei Wei en Olafur Eliasson, creëert het AeCT creatieve broedplaatsen op lokale-regionale-internationale schaal om hybride lokale experimenten mogelijk te maken waarin nieuwe ideeën kunnen worden uitgebroed. Deze ideeën kunnen het bestuur en het beleid en de sociaal-culturele voorwaarden voor het opbouwen van slimme en menselijke leefomgevingen en gewoontes beïnvloeden. Bijvoorbeeld: Designing (No) Schools in the Age of Creativity. s,m,l, xl, bij uitgeverij Valiz Publishers.

3. In kaart brengen en meten van deze kunst-gerelateerde educatieve experimenten

Om een conceptuele, pedagogische en kritische plek in onderwijs en leren te vinden, is het belangrijk om kunst-gerelateerde educatieve experimenten in kaart te brengen die het leren kunnen uitbreiden naar andere omgevingen. Het lectoraat initieert het uitgebreid in kaart brengen van kunst-gerelateerde experimenten, genereert gecombineerde methoden om resultaten te meten, ontwikkelt kaders voor het analyseren van deze gegevens aan de hand van strenge normen en contextuele kennis, en zoekt strategieën om deze resultaten in het bachelor- en masteronderwijs te introduceren. Het lectoraat is zich ervan bewust dat creativiteit alleen in stand kan worden gehouden als wij creatieve kaders en matrices opbouwen die de hedendaagse focus verschuiven van op STEM gebaseerd onderwijs naar op STEAM gebaseerd onderwijs (inclusief de kunsten) en als wij creativiteit in ons leren en leven erkennen, belonen en ondersteunen. Bijvoorbeeld: Mastering and Measuring Creativity (SIA Seed Capital 2018) in samenwerking met het Teachers College (Windesheim).

4. Opzetten van een nieuwe educatieve stroming met kunsteducatie als thuisbasis

Het snelle tempo waarin schisma’s en veranderingen optreden, kenmerkend voor de huidige, door informatienetwerken verbonden samenleving, vormt een radicale uitdaging voor de historisch gevormde concepten van scholen en disciplines. Het lectoraat AeCT wil een nieuwe educatieve stroming opzetten die bij de kunsteducatie wordt ondergebracht. Deze nieuwe stroming put daarbij uit de nieuwe modellen voor strategisch leren afkomstig uit nieuwe geografische gebieden en contexten en gaat ook in op de toenemende vraag naar educatie die dynamische, flexibele, geïndividualiseerde, student-gestuurde routes bewandelt. Het lectoraat wil samenwerken met kunstenaars, wetenschappers, ondernemers en bestuurders om de verschillende educatieve stromingen van het heden en van de toekomst aan te boren, om nieuwe manieren van kenniscirculatie, kennisconsolidatie en kenniscreatie te realiseren. Bijvoorbeeld: Enschede Educational Biennale 2020 in samenwerking met No School.