Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Bachelor
Menu Docent Theater

Studie

Studie

Tijdens de vier jaar durende studie Docent Theater in Zwolle staat onderzoek centraal. In diverse labs en studio’s werk je individueel of in groepsverband aan vragen uit de actualiteit en het actuele werkveld. Het draait tijdens de opleiding om maken en altijd in verbinding met de maatschappij. Je leert samen kijken en luisteren, je onderzoekt stijlen en probeert deze uit. Daarnaast doe je onderzoek, ga je de wijk in en werk je op locatie.

 

Studie-opbouw

 • In het eerste jaar van de opleiding, de propedeutische fase, is het thema: identiteit in beweging. Het doorbreken van gedachtengoed. Het oprekken van grenzen, je eigen leven als bron, waar word je boos van, wat is voor jou urgent. Bij het halen van het eindassessment kan je doorstromen naar de hoofdfase (tweede en derde jaar).

  Jaar 1  > thema: identiteit in beweging

  Creative Lab
  Labs zijn innovatieve leeromgevingen. Hierin werken de studenten aan opleidingscompetenties als artistiek vermogen, omgevingsgerichtheid en kritisch reflecteren. In het lab is de zelfstandig werkende, onderzoekende student het uitgangspunt, de student werkt aan zijn eigen ontwikkeling, eigenheid en eigenaarschap.

  Studio’s
  In de studio’s vormen realistische casussen, beroepsgerelateerde problemen of projecten het uitgangspunt. Via de fasen van design thinking ontwikkelen studenten hun beroepscompetenties. Opdrachten in de studio hebben altijd een link met het werkveld, vormen de verbinding tussen theorie en praktijk en bestaan uit hybride werkvormen. Studenten werken zowel gezamenlijk als individueel toe naar (toonbare) producten.

 • In deze fase staat ‘de ander’ centraal met het thema: ontmoeten en verbinden. De student werkt in de wijken en op locatie, op scholen en jeugdtheaterscholen en in het educatieve veld, verbonden aan bestaande theatergroepen. Ook een uitwisseling met buitenlandse studenten is onderdeel van deze fase. Bij het halen van het eindassessment word je toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 4).

  Jaar 2-3  > thema: ontmoeten en verbinden

  Na het behalen van de propedeuse word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. De verschillende onderdelen in de hoofdfase worden meerdere keren gegeven. Studenten stellen in de hoofdfase hun eigen volgorde in het onderwijsprogramma samen. 

  Onderdelen van de hoofdfase zijn:
  Het nomadisch project: je werkt in groepsverband op verschillende locaties: je maakt, speelt en geeft les. De rode draad is de onderzoekstechniek die je hanteert.
  Het onderzoek-lab: je onderzoekt verschillende maakstijlen en vormgevingstechnieken. Je schrijft een onderzoeksverslag en werkt het uit op de vloer.

  Het project onderwijs- en ontwikkeling: je leert alles over het onderwijs, maakt, onderzoekt en loopt stage. Dit project is verbonden aan de nieuwste ontwikkelingen als curriculum.nu en MAAK!

  De vrije ruimte: wat is er nodig als individuele verdieping van jouw eigen leerroute? Denk bijvoorbeeld aan een stage in het buitenland, een externe module of een verdiepende training. Vaste onderdelen in deze fase zijn: werkveld studio’s, het Interdisciplinair programma, ARTFIT weken, Winterlab en ondernemen.

 • Jaar 4 > thema: de onderzoeker

  In deze fase staat jouw individuele onderzoek centraal en is het thema dan ook: de onderzoeker. Wat is de aanleiding, wat is de noodzaak en urgentie van je werk? Je ontwikkelt theatrale producten, schrijft een onderzoeksverslag en loopt een half jaar stage in binnen- of buitenland.

  Maandagen
  De wekelijks, vast ingeroosterde, Maandagen omvatten alle activiteiten gericht op een beschouwing van de eigen ontwikkeling: studieloopbaanbegeleiding, assessments, reflectiemomenten, individuele leerroutes uitstippelen, individueel onderzoek doen, maar ook kennisdeling en -verwerving. Op deze manier maken we ruimte voor begeleiding en besef je dat dit echt jouw eigen studie is. Ook ontmoet je zo studenten van andere leerjaren, kunnen jullie bijpraten en samen workshops volgen.

  Toetsing
  De fases worden afgesloten met een assessment. In dit assessment moet de student in een interview zijn ontwikkeling kunnen laten zien. Een portfolio geeft bewijzen van competent gedrag in de context van het werk: uitgevoerde beroepstaken, opbrengsten van helikopterdagen en de dilemma’s die de professional moet kunnen hanteren en oplossen. Dit wordt eventueel ondersteund door een presentatie van zijn ontwikkeling in een theatrale vorm.

   

Interdisciplinair Programma Docentenopleidingen ArtEZ

Studenten van de bachelors Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Docent Dans, Docent Theater en Docent Muziek ontmoeten elkaar in de eerste drie jaar van hun studie tijdens praktijkgerichte projecten en bij het vak Cultuurgeschiedenis. De onderlinge relatie tussen de verschillende kunstdisciplines staan centraal. Het interdisciplinaire projectonderwijs draagt bij aan de voorbereiding op de rol van de kunstvakdocent in het voortgezet onderwijs (CKV en Kunst Algemeen), maar evengoed in het buitenschoolse werkveld waarin multi- en interdisciplinaire projecten eerder regel dan uitzondering zijn. De toekomstig kunstvakdocent van ArtEZ is een expert in zijn eigen discipline, en een goed verstaander van de kwaliteiten van de andere disciplines en de betekenis van de kunsten in het algemeen.

Kennis maken met andere disciplines

Het eerste jaar is gericht op kennismaking met de andere kunstdisciplines. Enerzijds door de colleges cultuurgeschiedenis, waarin de rol van de kunsten in de maatschappij vanuit historisch perspectief wordt belicht. Anderzijds door in het eerste jaars project, in een interdisciplinair team te werken aan workshops, verdieping en een maakopdracht, waardoor de student inzicht verwerft in de andere kunstdisciplines, en de relatie die dat heeft met de eigen discipline.

Verdieping

Het tweede jaar is meer verdiepend, zowel in de colleges cultuurgeschiedenis als ook in het project. Met medestudenten uit andere disciplines wordt op locatie gewerkt aan een klein en specifiek onderzoek. De verschillende locaties en de presentaties of workshops die daarin worden ontwikkeld, vormen uiteindelijk een kunst-educatief product dat met een specifieke doelgroep wordt gedeeld.

Interdisciplinaire stage

Het derde jaar is gericht op de toepassing van interdisciplinair werken in het kader van een derdejaars stage in het werkveld van de kunstvakdocent. De stage is gericht op verschillende doelgroepen en kan plaatsvinden in:

 • het voortgezet onderwijs, in het kader van de vakken CKV of Kunst Algemeen;
 • het kunst-educatieve werkveld in de volle breedte, waarin doelgroep gericht gewerkt wordt vanuit een interdisciplinaire aanpak. Dit zijn stages waarin aan de hand van een opdracht gewerkt wordt voor een opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn educatieve diensten van musea, festivals, theatergroepen, maatschappelijke organisaties, kunstencentra, etc.

Good Practices: Docentenopleidingen in het licht

Studenten en afgestudeerden van de docentenopleidingen van ArtEZ , Docent Theater, Docent Dans, Docent Muziek, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, het Interdisciplinaire Programma en de masters Kunsteducatie vertellen over bijzondere projecten, Good Practices, waarin hun docentschap en kunstenaarschap onlosmakelijk met elkaar vervlochten zijn. Wat beweegt deze artist-educators? Waar lopen ze tegenaan? Kijk op de
website Good Practices: Docentenopleidingen in het licht.

Projecten

In projecten ontwikkel je algemene beroepsvaardigheden zoals samenwerken en organiseren. Een ondernemende houding en zelfstandig werken staan centraal. Tijdens de studie neem je deel aan verschillende projecten. Zo maak je theater op locatie en ontwikkel je lessen en presentaties binnen en buiten de academie. Je zult samenwerken met klasgenoten, maar ook studenten van andere opleidingen. 

Introductieweek

ArtEZ Zwolle start het schooljaar met een gezamenlijke introductie. In één week maak je met alle eerstejaars studenten van het Conservatorium, Art & Design en Theater een parade die als opening van het stadsfestival in Zwolle door de stad trekt.

Interdisciplinair project (propedeuse en hoofdfase)

Samen met de docentenopleidingen Muziek en Beeldend vorm je een hecht netwerk. Je werkt samen, ontwikkelt lessen samen en bezoekt verschillende kunstuitingen van elke discipline. Deze driejarige leerlijn bereidt je daarnaast voor op ckv en kunst algemeen.

Winterlab (propedeuse en hoofdfase)

In dit project werken alle eerste, tweede en derdejaars studenten van de opleidingen Animatie, Comic, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Interieurarchitectuur, Graphic Design, Illustratie en Theater samen. In twee weken wordt in verschillende Labs met gastdocenten gewerkt.  
Zomerlab (propedeuse)

Dit project lijkt op het Winterlab, maar is alleen voor alle eerstejaars studenten. In een week voor de zomervakantie worden studenten geïnspireerd en maken ze kennis met nieuwe denkwijzen. 

Norg (hoofdfase)

Werken, eten en slapen op locatie. Tijdens dit project krijg je een plek aangewezen waar je in 2,5 week een solovoorstelling op locatie maakt. Op het festival Worteldagen (met Pinksteren) worden de voorstellingen gespeeld voor publiek.

Finals (afstudeerfase)

De opleiding wordt afgesloten met een afstudeervoorstelling tijdens een festival van meerdere dagen. Dit wordt in samenwerking met de Zwolse Theaters opgezet. Als vierdejaars studenten organiseer je een afstudeerfestival vol debatten, educatie, installaties, voorstellingen en theatrale wandelingen.

Stage en studiereizen

Je zult tijdens de opleiding ervaring opdoen in de praktijk door stage te lopen. Ook staan er meerdere studiereizen gepland, door deze reizen kom je in contact met buitenlandse studenten en theatermakers. 

Stage

Tijdens de studie loop je op verschillende momenten stage. Dat zijn stages met een verschillende lengte en zwaarte. Deze stages kunnen gekoppeld zijn aan een Studio, onderdeel zijn van het Interdisciplinair Programma of ze worden gepland tijdens het onderwijsproject, het educatieproject of het sociaal artistieke project. In de afstudeerfase loop je een half jaar stage in binnen- of buitenland.

Studiereizen

- Studio Veldonderzoek (propedeusefase)
In het eerste jaar is een excursie verbonden aan het onderzoek van de studie. Plaats en tijd is afhankelijk van de inhoud van de studio. Deze reis wordt altijd gekoppeld aan de actualiteit en is dus niet van tevoren bekend.

- Exchange (hoofdfase)

Het Exchange project geeft je een ervaring om op een andere plek in de wereld mee te draaien, onderwijs te volgen of theater te maken. In het tweede of derde jaar doen studenten mee aan meerdere uitwisselingsprojecten:

- een uitwisseling met een acteeropleiding in Zuid-Italië.
- een regieproject met studenten van de universiteit in Brussel
- een maakproject in Duitsland
- lessen volgen in Slovenië

- Internationaal festival (afstudeerfase)

In het laatste deel van de opleiding gaan studenten op excursie naar Duitsland. Met medestudenten neem je deel aan workshops, bezoek je voorstellingen en maak je kennis met een internationaal netwerk.


Uit de praktijk

Marije Langhorst studeerde in 2019 af en ze had als student veel aan haar stage. Ze beschrijft hieronder wat de stage haar gebracht heeft:

“Door deze stage is er een vuur is gaan branden in mij. Ik heb ontdekt wat ik wil doen met mijn talent om theater te maken en les te geven. Ik heb een passie om met mensen die hun verhaal willen vertellen theater te maken, een verlangen om mensen te kunnen helpen en verder te brengen door middel van theater. Een passie om met theater mensen bij elkaar te brengen, ze te helpen sterker in hun schoenen te staan, om hun stem te laten horen en om verhalen te vertellen aan mensen die nooit naar het theater komen. Ik wil voorstellingen maken over onderwerpen die moeilijk zijn en anders onbesproken blijven. Voorbeelden geven van verhalen van sterke mensen die kun zwaktes durven te omarmen en zo mensen in hun kracht zetten. Ik heb stille jongeren, die weggezakt op hun stoel met een capuchon over hun hoofd zaten, in één les zien veranderen in jongeren die zichzelf kunnen presenteren, uiten, die durven zeggen wat hun droom is en hun stem laten horen. Ik heb dit als heel bijzonder ervaren.”