Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Projecten

Het AeCT – Lectoraat Kunst- en cultuureducatie is betrokken bij de volgende projecten:

 

 

Art Based Learning
Art Based Learning

Art Based Learning

Lector Jeroen Lutters benadert kunst als kennisbron voor existentiële vragen, waarbij allerlei vormen van kunst kunnen dienen als gesprekspartner en uitnodigen de ‘possible world’ van de verbeelding te betreden. In de Art Based Learning-methodiek wordt deze benadering ingezet voor creativiteitsontwikkeling, artistiek onderzoek en persoonsvorming. ABL is daarmee een innovatieve en 21ste eeuwse tool voor binnen- en buitenschoolse kunsteducatie.

ArtEZ biedt ABL aan in de vorm van blended learning met een 2 daagse nascholingscursus op diverse inspirerende locaties, lees hier alles over de cursus. Zie ook het aanbod via het Cultuurcollege https://www.cultuurcollege.nl/trainingen-kunst-en-cultuur/artbasedlearning, of via https://www.vonkc.nl/actueel/art-based-learning-ckv-nieuwe-stijl

Lees ook deze interessante artikelen over ABL:

Artikel uit NRC van Clarice Gargard over ABL okt 2018: Hoe kunst kan helpen om onszelf te verstaan 

Artikel over ABL in Museum Jan Cunen: Leren ván een kunstwerk

Online Master Class Art-Based Learning
We zijn trots u tevens de eerste episode van de online masterclass Art Based Learning te presenteren. De online masterclass is de eerste van 6 masterclasses die in de komende twee/drie maanden zullen verschijnen. De Masterclass Art-Based Learning is een serie van korte, inzichtelijke, kritische, creatieve, speelse, provocerende en praktische. inzichten die de kernideeën, principes en praktijken van het lectoraat Kunsteducatie als kritische tactiek.

 

Master Artist Educator
Master Artist Educator

De masteropleiding Kunsteducatie van ArtEZ transformeert naar het vernieuwende concept Master Artist Educator; een innovatie die kunst en kunstenaarschap centraal stelt in het uitoefenen van meesterschap in de kunsten. Lees de opleidingsinformatie van de Master Artist Educator op de Engelse site. 

GOOD PRACTICES
GOOD PRACTICES

Wat maakt juist de docentenopleidingen binnen ArtEZ bijzonder?

Het project Good practices beschrijft verhalen die voorbeelden geven van de kracht van de kunstdocent. Studenten van de bachelors Dans, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek, het Interdisciplinair Programma en de Masteropleidingen in Kunsteducatie (MKE en iMAE) vertellen bijzondere ervaringen waaruit de excellentie van de diverse opleidingen blijkt. Tevens is een poging gewaagd de gemeenschappelijkheid van de kunstdocent ArtEZ te beschrijven. Wat verbindt de Dans- Theater, -Beeldende en Muziekdocent? Wat maakt is de kracht van deze kunstdocenten?
De link naar de website van het project Good Practices is: https://docentenopleidingeninhetlicht.artez.nl/ten-geleide/

bOOZt21
bOOZt21

Een 21e eeuwse boost voor het basisonderwijs

Het doel van het project is om aan 21e-eeuwse vaardigheden te werken via cultuureducatie op een 5-tal deelnemende Zwolse basisscholen. Een boost voor 21e eeuws onderwijs. Het project wordt georganiseerd vanuit de Stadkamer Zwolle en ArtEZ lectoraat voor kunst- en cultuureducatie. Elke school volgt zijn eigen pad binnen dit traject, passend bij de eigen visie op onderwijs. 

Jeroen Lutters (ArtEZ) verzorgde twee inspiratie-lezingen. Olga Potters (ArtEZ) heeft gedurende het project trainingen gegeven over hoe er via kunst- en cultuureducatie aan 21e eeuwse vaardigheden gewerkt kan worden passend bij de schoolvisie. Deze trainingen zijn gebaseerd op het D21 onderzoek (D21/Windesheim.nl). De trainingen zijn zowel aan leerkrachten en directie basisonderwijs gegeven als aan kunstenaars/ cultuuraanbieders binnen het Zwolse basisonderwijs. De kunstenaars  ontwierpen vervolgens een lessenserie waarin de 21e eeuwse vaardigheden expliciet naar voren komen. 

Vervolgens boden zij twee workshops aan en een begeleidingstraject in de klas. Dit trainen van kunstenaars, waarna zij zelf aan de slag gaan in het basisonderwijs, is vooruitstrevend en succesvol te noemen. Kunstenaars kregen hiermee een expliciete rol bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden van kinderen. De samenwerking tussen kunstenaars, basisscholen en de Stadkamer werd hierdoor verbeterd en tevens is het doel van het project hiermee geborgd. Door beide groepen, leerkrachten en kunstenaars, te trainen is er meer continuïteit: kunstenaars en leerkrachten blijven binnen de Zwolse scholen werkzaam. De hiervoor gehanteerde aanpak kan als format dienen voor projecten in andere steden waar gezocht wordt naar samengaan van 21e- eeuwse vaardigheden en kunst- en cultuureducatie.

Create Space
Create Space

We live in liquid and uncertain times. Our climate is changing, brain-computer interfaces will gain a significant impact on our lives in the next decades, and even our decision-making tools – democracy & economics – are in flux. At the same time, we find ourselves working in traditional research and education structures. Where artists and scientists work in different universities, and the knowledge they create is not equally valued.

In order to research the wicked problems our society faces today, we need to go from the differentiated sciences and arts to understanding the world as a whole. Create Space is an educational platform for a new and creative science that looks at research as a creative process, and arts as an equally valued way of knowledge building. Create Space gives its participants the possibility to prototype and research new possible futures, driven by personal and fundamental questions related to the all societal, environmental or scientific challenges of our generation. Participants are challenged to develop a new creative language that allows them to articulate and share possible futures with people from their universities, but also with societal partners. We aim to have an impact beyond our own studio with the research done at Create Space.

In 2018, Dr. Edwin van Meerkerk (RU), Dr. Jeroen Lutters (ArtEZ), Thieme Stap (RU) and Cassandra Onck (ArtEZ) initiated a new shared minor programme that could elevate knowledge and skills from arts and sciences and would be embedded in the curricula of both ArtEZ University of the Arts as Radboud University.

In March 2019, they organised the Create Space Spring School. An incentive week in a shared space outside of the RU and ArtEZ where students and teachers from both universities came together to create the programme for the Create Space Minor. This programme was further developed into the full 15 EC minor that will have its first run from February 2020 till June 2020.

You can read all about Create Space at ru.artez.nl/createspace

Cracking the Code
Cracking the Code

De artist -educator staat open voor de ander en het andere’ en ‘de artist-educator is een agent of change’. Dit zijn twee (van de vier) conclusies die naar voren kwamen in de zoektocht naar de gemeenschappelijke waarden die de docentopleidingen van ArtEZ kenmerken in het project ‘Docentopleidingen in het licht’. https://docentenopleidingeninhetlicht.artez.nl

Het project Cracking the Code gaat weer een stapje verder. Hoe kunnen we diversiteit en inclusief handelen van docenten en studenten van de docent opleidingen bevorderen en actief uitdragen. Hoe kunnen de docentopleidingen van ArtEZ diverse groepen in onze samenleving aan zich binden. In diverse Site specific projecten, ronde tafelgesprekken, inspiratiebijeenkomsten met gastsprekers die naast en rond de normale programma’s worden georganiseerd wordt op experimentele wijze het inclusief denken en handelen ‘geoefend’. Onderzoekers kijken mee bij de projecten en activiteiten en geven inzicht in de werking en het effect van deze experimentele aanpak. Zo zal het project bijdragen aan en de waarde schragen van de ArtEZ artist-aducator als een agent of change.

Onderzoek effect ABL bij mensen met kanker
Onderzoek effect ABL bij mensen met kanker

Silvia Russel, Beeldend Kunstenaar/Onderzoeker, specialisme creativiteit en omgaan met de ervaring van contingentie bij mensen met kanker. Zij onderzoekt of creatief denken mensen met kanker in de palliatieve fase in staat stelt om beter om te gaan met contingentie, de ervaring dat iets je 'zomaar' overkomt. Het vergroten van creativiteit, dat is de vaardigheid om ideeën te creëren die nieuw, waardevol en verrassend zijn, zou kunnen ondersteunen bij het omgaan met deze ervaringen. In dit onderzoek willen we weten of dat inderdaad het geval is. Hiervoor gebruiken we de Art Based Learning methode en de kunstcollectie uit het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek past binnen de huidige vraag van patiënten om meer aandacht te besteden aan het omgaan met dit soort ervaringen.

Art-Based Learning in Museum Jan Cunen
Art-Based Learning in Museum Jan Cunen

Iedere eerste en laatste zondag van de maand om 13:30 uur is er in Museum Jan Cunen in Oss een workshop Art-Based Learning waarin museumbezoekers in anderhalf uur tijd kennismaken met Art-Based Learning door er zelf mee aan de slag te gaan. De workshop wordt in kleine groepjes gevolgd onder begeleiding van speciaal getrainde medewerkers van Museum Jan Cunen. Ieder ervaart voor zich wat kunst kan betekenen en wisselt dit uit met andere workshopdeelnemers. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Ook wordt de workshop Art-Based Learning aangeboden aan studenten van het MBO, bedrijfsleven en aan groepen volwassenen. Een uitbreiding naar het vmbo-onderwijs bevindt zich nu in de testfase.

Naast de workshops Art-Based Learning wordt er gewerkt aan een tentoonstellingsreeks voor 2020, 2021, 2022 in Museum Jan Cunen die verweven is met het gedachtengoed van Art-Based Learning. Gastcurator voor deze tentoonstellingsreeks is Jeroen Lutters, de bedenker van Art-Based Learning.

Gastcolleges Bildung Academie
Gastcolleges Bildung Academie

Jeroen Lutters geeft gastcolleges voor het vak Creatief Meesterschap dat onder coördinatie van de Bildung Academie wordt gegeven voor hun master, bachelor, honours en niet-honours studenten.

No School
No School

No School is een toekomstgericht initiatief van de innovatieve vakscholen Cibap en Sintlucas. Doel is om samen met de creatieve industrie, nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren, in Nederland en internationaal. Onderzoeken, experimenteren en daarmee aanjager zijn van een regierol voor de creatieve industrie.

No School werkt samen met de Teachers College Academy aan het meten van creativiteit voor studenten, lees ook de informatie over het project Meten van Creativiteit.

“De wereld verandert en stelt nieuwe vragen aan de industrie met name op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse Creatieve Industrie is altijd vindingrijk geweest in het bedenken van eenvoudige antwoorden op complexe vraagstukken. We willen de handschoen oppakken en kijken naar wat de creatieve sector kan betekenen als aanjager van een verantwoorde circulaire economie op nationaal en internationaal vlak. Niet alleen in het ontwerpen van nieuwe maakprocessen, maar ook in het vormgeven van nieuwe opleidingstrajecten. De toekomst is nu: onze gedachte gaat uit dat al in 2020 nieuwe vormen zichtbaar moeten zijn, klaar voor de export!” Jeroen Lutters

Teachers College Academy – Meten van Creativiteit
Teachers College Academy – Meten van Creativiteit

Meten van creativiteit
Hoe meet je creativiteit? Windesheim werkt in samenwerking met lectoraat AeCT aan een onderzoek dat een praktisch instrument gaat opleveren voor het in kaart brengen van het creatief vermogen van studenten.

Creativiteit is de krachtige motor voor leren en leven. Helaas is die motor in ons huidige onderwijssysteem vaak ver weg gestopt. Maar het verzet tegen de zoektocht naar zekerheid in het onderwijs, de druk tot verantwoording en de eenzijdige focus op cognitieve ontwikkeling neemt toe (Potters & Lutke, 2018). Naast die cognitieve ontwikkeling zijn het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden en persoonsvorming van leerlingen veel belangrijker geworden. De groeiende belangstelling van creativiteit past in deze tendens.

Rijkere visie op onderwijs
Creativiteit is een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid. De samenleving vraagt om innovatieve, creatieve mensen. Meer aandacht voor creativiteit helpt ons ook een rijkere visie op onderwijs te ontwikkelen. In een praktische vorm als art-based learning (Jeroen Lutters, 2012) helpt kunst de jongere om meer te leren over zichzelf en de wereld.

Onderzoek naar creatief vermogen
Het belang van creativiteitsontwikkeling onafhankelijk van de leeftijdsgroep behoeft dus geen betoog meer. Er ontbreekt echter kennis over creatief vermogen van specifiek de adolescent en tools om de ontwikkeling van het creatief vermogen in kaart te brengen en te stimuleren. De Teachers College Academy voerde daarom samen met het lectoraat AeCT een gesubsidieerd, verkennend onderzoek uit met als titel “Meten van Creativiteit” (looptijd maart 2018 -februari 2019). Dit onderzoek gaat een praktisch (self-assessment) instrument opleveren voor het in kaart brengen van het creatief vermogen van studenten. Mede op basis van de resultaten wordt er een grootschalig vervolgonderzoek ontwikkeld. 

De Teachers College Academy werkt samen met het project No School aan het meten van creativiteit voor studenten. Zie ook de ‘literatuurstudie en praktijkverkenning creatief vermogen van studenten’.