Architectuur

Visie

Visie

De masteropleiding Architectuur in Arnhem leidt zelfstandige architecten op die in staat zijn een consistent architectonisch ontwerp te maken en toezicht te houden op een correcte uitvoering.

Concurrent onderwijs

De concurrent-formule is essentieel voor de opleiding tot architect. Het gelijktijdig studeren en werken in de praktijk biedt de student ervarings- en leermomenten die wezenlijk zijn voor zijn professionele vorming. De praktijkervaring stelt studenten namelijk in staat om de relevantie van het onderwijs te beoordelen en omgekeerd biedt het onderwijs studenten een kritische blik op de kwaliteit van hun eigen werk en werkomgeving. In de reflectie over beide gaat het voor de student steeds om een dubbele vraagstelling: "wat heb ik in mijn beroepspraktijk aan mijn studie?" en "wat heb ik in mijn studie aan de beroepspraktijk?". Deze reflectie als onderdeel van de opleiding leidt tot een wezenlijke verdieping van de professionele vorming van de individuele student. Daarmee kan er voortdurend gereflecteerd worden op de vorm en inhoud van de beroepservaring, zowel binnen de opleiding als daarbuiten. De combinatie van studie en werk en de wisselwerking tussen beide leveren een inspirerende en stimulerende vorm van onderwijs op, die de opleiding beschouwt als een kernkwaliteit. Tenslotte draagt de gelijktijdigheid van werk en studie er toe bij dat de ontwikkeling van studenten veelal snel en intensief is.

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp is en blijft de kern van het beroep architect. Het ontwerp is niet alleen het bouwwerk zelf, maar ook de verankering van het bouwwerk in zijn ruimtelijke en sociale omgeving. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de architect komt hierin nadrukkelijk tot uiting. De opgave voor de komende decennia zit minder in nieuwbouw ('Nederland is vol'), maar meer in veranderopgaven van gebouwen (herbestemmingen) en in het ontwerpen van sociaal veilige buitenruimten in relatie tot veranderingen van functie en gebruik. Daarom is het belangrijk dat de architect naast zijn ontwerpende vaardigheden ook in staat is om – liefst vroegtijdig – in ruimtelijke veranderprocessen een rol te kunnen spelen. De architect dient vakmatige, culturele en maatschappelijk ontwikkelingen te kunnen signaleren om daarop in te kunnen spelen. 

Ontwikkelingen in de Architectuur

Het vakgebied en de beroepsuitoefening van de architect zijn de afgelopen jaren aan het veranderen. Nieuwe technologieën transformeren het ontwerpproces en vragen des te meer kwaliteit van de integraal ontwerpende architect. Deze duizendpoot moet in staat zijn de complexe processen te sturen met een duidelijke ruimtelijke visie en tevens aandacht houden voor de details. Goede antwoorden op ruimtelijke vraagstukken vereisen een creatieve geest, ruimtelijke ontwerptalent en degelijke kennis van bouwprocessen en -regelgeving. De technische bagage van de architect is hierbij belangrijk, maar de originele en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp is bepalend.

Mens en ruimte 

De architect die bij ArtEZ wordt opgeleid, weet dat de mens, zowel geest als lichaam, op vele manieren een ruimte waarneemt en daarop reageert. Hij weet hoe hij ruimtes moet componeren en welke middelen ingezet kunnen worden. Deze vaardigheid raakt de kern van het architectenberoep: de verhouding mens – ruimte.