Popacademie

Toelating

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen?

Volg de Vooropleiding Muziek.

Toelating

ArtEZ zoekt voor de Popacademie ondernemende 'do it together' muzikanten die vooral zelf aan zet willen zijn. Daarnaast moet je voldoen aan enkele diploma- en taaleisen.

Toelatingseisen Popacademie

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. 
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Portfolio
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen, bestaande uit een auditie, een motievatiegesprek en een theorie-examen.

We willen graag meer van je weten dan alleen hoe goed je je instrument beheerst. Ook welke instrumenten je nog meer bespeelt, of je schrijft, op welke manieren je gebruik zou willen maken van de opleiding en welke verwachtingen je hebt van de toekomst als popmuzikant.

Instrumentale en vocale toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen per instrument onder hoofdvakken.

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk het overzicht van de eisen muziektheorie.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven, harmonisch gehoor. Train daarnaast je kennis van algemene muziekleer.

Portfolio

Maak een portfolio met daarin: het programma van de toelating, cv, biografie, motivatie, bandervaring, studio-ervaring, organisatorische ervaring, hoe lang speel je al? Hoe lang heb je les en van wie? Welke instrumenten speel je nog meer? Waarom kies je voor de ArtEZ Popacademie? Welke verwachtingen heb je van de opleiding en het aankomend werkveld? Omschrijf je sterke en je zwakke kanten. Voeg hierbij cd’s, fotomateriaal, teksten, leadsheets e.d.

Toelatingsexamen

Wij hebben 2 auditieperiodes:

APRIL (Tijdens het Booster Festival)

  • Aanmelden uiterlijk 1 februari
  • Materiaal aanleveren uiterlijk 10 februari

Via de portal, waarvan de link in de bevestigingsmail van jouw aanmelding staat,  lever je aan: de ingevulde vragenlijst en 3 stukken live video opname (bij voorkeur 2 met band tenzij je act solo of anders is + 1 stuk alleen). Singer-songwriters leveren eveneens songteksten en partijen aan. Je dient een handout van de ingevulde vragenlijst en je portfolio mee te nemen naar de auditie en aan te leveren bij de commissie. 

JUNI

  • Aanmelden uiterlijk 1 april
  • Materiaal aanleveren voor 7 april. Materiaal dat na deze datum wordt aangeleverd, kan mogelijk niet worden meegenomen voor de toelating.

Via de portal, waarvan de link in de bevestigingsmail van jouw aanmelding staat,  lever je aan: de ingevulde vragenlijst en 3 stukken live video opname (bij voorkeur 2 met band tenzij je act solo of anders is + 1 stuk alleen). Singer-songwriters leveren eveneens songteksten en partijen aan. Je dient een handout van de ingevulde vragenlijst en je portfolio mee te nemen naar de auditie en aan te leveren bij de commissie. 

De praktijk- en theorie-examens vinden plaats in april en juni. Van tevoren krijg je bericht over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen die gescheiden worden afgenomen. Beide tests duren circa 30 minuten.

1. Auditie en motivatiegesprek

Speel met je band (liever niet met backing track) een kort programma van twee representatieve stukken in uiteenlopende stijl. Het college van examinatoren, bestaande uit docenten van het conservatorium, let op je instrumentbeheersing, repertoirekeuze, muzikale expressie, performance en er zal worden getoetst op onder meer leesvaardigheid (noten lezen en akkoordsymbolen) improvisatorische vaardigheden, muzikaal gehoor, voorstellingsvermogen en ontwikkelbaarheid. Er wordt verwacht dat je enige ervaring hebt opgedaan in de popmuziek en dat je bij voorkeur met je eigen band voorspeelt. Je kunt dan echt laten horen hoe je binnen een band functioneert.

Zorg dat je een verzorgd programma ten gehore brengt, met uiteenlopende stukken qua stijl, die representatief zijn voor wat je hebt gedaan en wat je ook werkelijk beheerst. Daarbij gaat het niet om veel noten of een hoge moeilijkheidsgraad, maar om kwaliteit en performance. Tijdens de toelating wordt ook gevraagd om specifieke zaken te demonstreren, zoals improviseren, toonladders spelen, onvoorbereid een fragment van blad spelen of op gehoor een fragment naspelen of nazingen. We voeren tot slot een motivatiegesprek waarin je je portfolio verder kunt toelichten.

2. Muziektheorie

Een (individueel) muziektheorie-examen wordt afgenomen wanneer je auditie en motivatiegesprek voldoende zijn. Dit theoretische examen duurt 15 tot 30 minuten. Je wordt onder meer getoetst op vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmisch lezen en schrijven, harmonisch gehoor en ontwikkelbaarheid. Ook word je getoetst op kennis van algemene muziekleer (intervallen, voortekens, toonladders en akkoorden). Bekijk de instructievideo Theorie:

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Het kan zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag van het toelatingsexamen vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de examencommissie.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.