Collegegeld

Ieder studiejaar betaal je collegegeld. Afhankelijk van o.a. nationaliteit en eerder behaalde graden, betaal je het wettelijk of het instellingscollegegeld.

Collegegeld berekenen

Gebruik onze collegegeldwijzer om eenvoudig te berekenen welk collegegeldtarief op jou van toepassing is.

Wettelijk collegegeld

De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Dit is in studiejaar 2020-2021 voor alle
opleidingen € 2.143,-.

Voor het wettelijk collegegeld moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:  

1. Nationaliteit

  • je hebt een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, of
  • je bent afkomstig uit een niet EER-land en je bent door het UAF als vluchtelingstudent erkend, of
  • je hebt de niet EU/EER-nationaliteit, bent familielid (zie richtlijn 2004/38/EG) van een burger met de Nederlandse nationaliteit én jullie beiden zijn woonachtig in Nederland

2. Nog niet eerder behaalde graad

Dit betekent dat je in het Nederlandse bekostigde Hoger Onderwijs, na 31 juli 1991, nog geen graad hebt behaald: een bachelorgraad indien je een bacheloropleiding gaat doen of een mastergraad indien je een masteropleiding gaat doen. Als je reeds een graad behaald hebt en een tweede opleiding gaat volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg betaal je ook het wettelijk collegegeld (mits je eerste graad niét behaald is in het onderwijs of de gezondheidszorg). 
 
ArtEZ kan het instellingscollegegeld in rekening brengen als in de loop van het studiejaar niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Instellingscollegegeld

Voor nieuwe studenten is in collegejaar 2020-2021 het instellingscollegegeld voor alle Bacheloropleidingen en Associate Degree opleidingen € 9.700,-. Voor alle Masteropleidingen is het instellingscollegegeld € 10.700,-.

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief. In de overheidsbekostiging voor eerste studies wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende opleidingen: kunstopleidingen ontvangen een hogere rijksbijdrage dan veel andere opleidingen. ArtEZ kiest voor een instellingscollegegeld dat gelijk is aan de rijksbijdrage van een bekostigde student vermeerderd met het wettelijk collegegeld. Het daadwerkelijke bedrag dat per student wordt besteed ligt hoger.

Als je in de loop van het studiejaar niet meer aan de voorwaarden van het wettelijk collegegeld voldoet, kan ArtEZ het instellingscollegegeld in rekening brengen.

Twee studies tegelijk

Studenten die meer dan één studie van hetzelfde niveau tegelijk volgen, blijven voor hun tweede studie het wettelijk collegegeld betalen als ze hun eerste graad hebben behaald en hun tweede studie nog moeten afronden.

Lees ook: