Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Cameratoezicht ArtEZ

Als onderdeel van de veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de studenten en medewerkers, gebouwen en materialen wordt gebruikgemaakt van cameratoezicht in en rond de gebouwen van ArtEZ. Doordat beeldmateriaal wordt opgenomen, is sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van persoonsgegevens zijn van groot belang. Op deze pagina wordt onder andere beschreven welk doel jouw persoonsgegevens worden verzameld, wanneer en door wie de camerabeelden ingezien mogen worden en hoe lang de camerabeelden worden bewaard. Ook worden jouw rechten beschreven.

Doel

Cameratoezicht en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens door middel van camera’s, gebeurt alleen voor de volgende doelen:

 • Bijdragen aan de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, studenten en gasten in en rond de gebouwen van ArtEZ.
 • De beveiliging van de toegang tot een ArtEZ gebouw.
 • Een goede beveiliging van de eigendommen van medewerkers, studenten en de organisatie tegen diefstal en vernieling.
 • Het vastleggen van incidenten.

Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van medewerkers en studenten. Hieruit volgt dat er bij ArtEZ nooit beveiligingscamera’s zijn gericht op of geplaatst in:

 • werkruimtes van medewerkers;
 • toiletten of het voorportaal daarvan;
 • kleedruimtes of het voorportaal daarvan; en,
 • onderwijsruimtes.

Grondslag

De grondslag voor cameratoezicht in en rond gebouwen van ArtEZ is het gerechtvaardigde belang van ArtEZ conform artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Soort persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Video-opnamen van de zich in en rond ArtEZ gebouwen bevindende personen en zaken.
 • Gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum waarop en de plaats waar de video-opnamen zijn gemaakt.

Registratie van beelden en de bewaartermijn

 • De camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard. Na maximaal 28 dagen worden de opnamen automatisch verwijderd.
 • Als op de camerabeelden een incident is vastgelegd, zoals een strafbaar feit of een verzekeringskwestie, dan mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is afgehandeld. Na afhandeling worden de beelden binnen 24 uur verwijderd door de afdeling Facilitaire Zaken.
 • Het camerasysteem is en wordt niet gekoppeld met andere verzamelingen van persoonsgegevens van ArtEZ.

Inzage van beelden

 • Enkel in geval van een verzoek in relatie tot de genoemde doelen voor cameratoezicht kunnen beelden achteraf worden ingezien en langer worden bewaard dan de standaard bewaartermijn van maximaal 28 dagen. Verzoeken die gehonoreerd kunnen worden hebben betrekking op:
  - beveiliging van de locaties;
  - fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen;
  - psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen;
  - seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten;
  - vernieling en / of diefstal van eigendommen.
 • Verzoeken tot het achteraf inzien van het beeldmateriaal worden gedaan bij de afdeling Facilitaire Zaken. Verzoeken worden enkel gehonoreerd wanneer de aanvrager de locatie, datum en tijdstip van incident en de reden van inzage kan benoemen.
 • Beeldmateriaal wordt bekeken en beoordeeld door de medewerker van de afdeling Facilitaire Zaken. Aanvrager en eventuele overige betrokken krijgen standaard geen inzage in de beelden.
 • Onder verantwoordelijkheid en met toestemming van het hoofd Facilitaire Zaken kunnen overige personen toestemming krijgen incidenteel camerabeelden terug te zien. Zulks onder voorwaarde dat de betreffende persoon een zwaarwegend, gerechtvaardigd belang heeft en de privacy van betrokkenen niet onrechtmatig geschaad wordt.
 • Beelden worden niet aan derden verstrekt tenzij aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  - Het is noodzakelijk in het belang van:
     -  nationale veiligheid;
     -  openbare veiligheid;
     -  voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de ten uitvoering van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
  - Er is een vordering van de politie, het openbaar ministerie, of een andere bijzondere opsporingsdienst verstrekt en op basis van een wettelijke grondslag.

Jouw rechten

Net als bij andere verwerkingen van persoonsgegevens door ArtEZ heb je ten aanzien van cameratoezicht diverse rechten die je kunt uitoefenen:

 • Recht op inzage
 • Recht van correctie en verwijdering
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking

Als je jouw rechten wilt uitoefenen, kun je je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming (fg@artez.nl).