Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Muziek

Fonds Podiumkunsten

Het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals. Subsidies voor tekst en compositie; maken en produceren; interdisciplinaire projecten en de programmering van podia en festivals. Het fonds biedt individuele subsidies, projectsubsidies en ook meerjarige activiteitensubsidies. Check hun online subsidiewijzer.

Stroomversneller Arnhem, Schakel025

Schakel025 is een platform voor de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector. De Stroomversneller is een subsidieregeling voor nieuwe initiatieven voor artistieke ontwikkeling en experiment. Aanvraag: maximaal € 3.000,-. Voorwaarden: projectgebonden activiteit (begin + einde) met aantoonbare connectie met de stad Arnhem.

Heij Konijn Fonds

Het Heij Konijn Fonds in Arnhem steunt jaarlijks tien tot vijftien jonge kunstenaars voor max. 2.500 euro p.p. voor professionele ontwikkeling als beeldende en uitvoerende kunstenaar. Je kunt zowel nog studerend zijn als afgestudeerd. Voorwaarde: niet ouder dan 30 jaar en je woont, werkt of studeert in Arnhem en omstreken (voor musici geldt deze voorwaarde van locatie Arnhem niet).

De Startversneller Gelderland en Overijssel

Voor ondernemers in Gelderland en Overijssel: voor het succesvol starten van je bedrijf door het verbeteren van je ondernemersvaardigheden. In Gelderland kun je aanvragen: coaching voucher + extra voucher voor vakgerichte opleiding. In Overijssel: coaching voucher + vier bijeenkomsten met startende ondernemers. Voorwaarde is niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vestiging in Gelderland of Overijssel.

Janivo Stichting

Steunt podiumkunstprojecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Voor projecten jeugdvoorstellingen, jonge makers (binnen 5 jaar na afstuderen) en kunsteducatie op het gebied van theater, dans en muziek. Extra aandacht voor nieuwe initiatieven. Deze regeling staat open voor stichtingen en verenigingen. Aanvraag tussen €1.000 en €5.000 per project, voor hogere bedragen: neem eerst contact met de stichting op.

Fonds ZOZ

Voor kunstenaars die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Aanvragen voor projecten waarbij professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek zijn betrokken. Projecten die vaste denkkaders doorbreken; weerbaarheid versterken en polarisatie verminderen. Als je een initiatief wil testen kun je een aanvraag indienen voor de ZOZ Academy: jaarlijks selectie 10 projecten van maximaal € 5.000 voor uitwerking concept tot try-out, pilot of prototype.

AFK Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) ondersteunt alle kunstvormen in Amsterdam. Voorwaarde: in Amsterdam woonachtig of vestiging beroepspraktijk. Het Fonds verstrekt meerjarige subsidies en projectsubsidies: projectsubsidie Professionele kunst en een projectsubsidie Cultuurmakers. Of je kunt een stipendium aanvragen als maker voor onderzoek, ontwikkeling of experiment of een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voor ontwikkeling van talent en de groei van je carrière door bruikleen van muziekinstrumenten. Het fonds koppelt musici aan instrumenten, voor jong talent, voor conservatoriumstudenten, topsolisten en beroepsmusici.

Stichting Oscar Maarsman

De Stichting Oscar Maarsman helpt jonge kunstenaars hun werk in positieve zin verder ontwikkelen. Aanmelden via de website aanmelden met een motivatie.

Sena Performers fonds

De Sena Fondsen besteden ‘sociaal culturele gelden’ (SoCu-gelden) die zijn ingehouden op auteursrechtelijke vergoedingen. Elk jaar ondersteunt Sena Performers projecten op sociaal-cultureel vlak. Van showcases, festivals en muziekwedstrijden tot het helpen financieren van albumopnames. Het doel: talentontwikkeling en het stimuleren van fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor musici.

Sena Performers Muziekproductiefonds

Ben je professioneel muzikant en wil je je muziek digitaal of fysiek uitbrengen, maar mis je de financiële middelen? Het fonds kan je dat ene duwtje in de rug geven dat nodig is voor de volgende stap in je muzikale loopbaan.

VandenEnde Foundation

Helpt jonge en gevestigde artiesten met subsidies of donaties aan de werkvelden theater, muziek, dans, film en tv. Studiebeurzen voor jonge talenten voor ontwikkeling tot professioneel acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser. De foundation bevordert cultuurparticipatie en stimuleert cultureel ondernemerschap.

Het Kersjes Fonds

Voor musici, makers en organisatoren in de muzieksector voor kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties. Max.120.000 euro per jaar beschikbaar, te verdelen over één tot vier bijzondere projecten, afhankelijk van aanbod en kwaliteit. Ook meerjarige steun met een maximum van drie jaar. Voorwaarde: honorering musici volgens de fair practice code; gezonde organisatie en realistisch publieksbereik. De omvang van project is van ondergeschikt belang aan de selectiecriteria.

Stichting Halbertsma-Santee Thedinga

Voor getalenteerde musici voor financiële steun t.b.v. opleiding en de aanschaf van instrumenten. Bijdrages voor compositieopdrachten t.b.v. kamermuziek; kleinschalige muziekprojecten; muziekfestivals en concerten met onbekend en vernieuwend repertoire. Voor musici uit en muziekprojecten in de provincies Groningen, Friesland en de regio Amsterdam.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Ondersteuning voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, natuur, theater, dans, film en buurtcultuur. Prijzen, onderscheidingen, beurzen en stipendia, voor zowel aanstormend als bewezen talent. Op de pagina Aanvragen voor personen vind je subsidies voor musici, beeldend kunstenaars, glaskunstenaars, stem- en taalgebruik, theaterauteurs, en documentairemakers. De Cultuurfondsbeurzen zijn voor afgestudeerden voor vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland of voor aanschaf van muziekinstrument.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het fonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Bij een aanvraag is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein belangrijk.

Werktuig PPO

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling en is een programma van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector, zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Je doet er goed aan om met regelmaat stil te staan bij de vraag of je skills voldoende aansluiting vinden bij de snel veranderende arbeidsmarkt. PPO financiert 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). Ze gaan ervan uit dat jouw werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen, onder andere voor cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. Het fonds wil de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland in al hun diversiteit stimuleren.

VSB Fonds

Het VSB Fonds steunt projecten in de hele breedte van de Kunst & Cultuur sector; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst en cultuureducatie. Op het gebied van Kunst & Cultuur dragen ze bij aan voorstellingen, tentoonstellingen en festivals. Het fonds ondersteunt cultuur-educatieve projecten, impactproducties en community-art projecten. 

Mingler Scholarship

Het Mingler Scholarship van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt 1x per jaar beschikbaar gesteld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject starten. Alleen samenwerkingen tussen kunst en wetenschap komen in aanmerking. Het Scholarship bestaat uit een bedrag van € 10.000 vanuit Stichting Niemeijer Fonds

Cultuurlening

Vanuit Cultuur+Ondernemen door het Ministerie van OCW in het kader van Talentontwikkelingsbeleid. Lening van max.€ 40.000,- tegen 1% rente. Voor individuen + organisaties + recent afgestudeerden, uit alle disciplines in de creatieve sector met een professionele beroepspraktijk. Voorwaarde: woonachtig en werkzaam in Nederland. Voor een concrete volgende stap in je ontwikkeling en het doen van investeringen die je terug kunt verdienen.

NORMA fonds

Een rechtenorganisatie als vertegenwoordiging van alle uitvoerende kunstenaars, zoals (stem)acteurs, muzikanten en dansers. Incasso en verdeling van collectieve vergoedingen, zoals TV-uitzending en Thuiskopie. Voor een eerlijke financiële vergoeding voor het gebruik van jouw werk in Nederland én buitenland. NORMA verdeelt ook subsidies onder uitvoerende kunstenaars voor projecten of activiteiten ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars.

Amarte Fonds

Filmmakers, muzikanten, theatermakers, beeldend kunstenaars en schrijvers in de genres fictie, non-fictie, poëzie en kinderboek voor een ontwikkelbijdrage (schrijfgeld) of een projectbijdrage + eventuele extra professionele ondersteuning van expert.

Het Nationaal Podiumplan

Als bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur voor een eerlijke betaling aan professionele musici: Fair Pay. Het NPP doet dit met een regeling zonder uitgebreide aanvraagprocedure. Het NPP vult jouw vergoeding aan tot de actuele gagenorm van €270,- voor concerten met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering. Voorwaarde: aangesloten NPP podium legt minimaal helft in van gagenorm voor het concert. Ook kun je een aanvraag indienen als je muzikant bent en een eigen podium wilt opzetten.

DutchCulture | TransArtists

DutchCulture | TransArtists combines and shares knowledge and experience on artist-in-residence programmes and other international opportunities for creative professionals to temporarily stay and work elsewhere. They offer you all about facts, use and value of international artist-in-residence opportunities.


On the Move

For funding for artistic projects in or outside the Netherlands, check the Cultural Mobility Funding Guide on the website of DutchCulture. The guide includes information and tips on how and where to find funding for your mobility as an artist, a cultural professional or a cultural organization to and from the Netherlands at all stages of your career. Open call listings for all art forms and disciplines for cross-border projects covering at least some of the costs of travel.