Naar overzicht

ArtEZ succesvol met subsidieaanvragen onderzoeksprojecten

Rietveld gebouw ArtEZ Arnhem
26 apr 2018
26 apr 2018
Rietveld gebouw ArtEZ Arnhem
Rietveld gebouw ArtEZ Arnhem

ArtEZ succesvol met subsidieaanvragen onderzoeksprojecten
Samenwerking ArtEZ met  beroepspraktijk werpt vruchten af 

ArtEZ hogeschool voor de kunsten investeert de laatste jaren veel in onderzoek en verbetering van de samenwerking met de beroepspraktijk. Dat werpt nu vruchten af. Zo honoreerde het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) een aantal onderzoeksprojecten waar ArtEZ bij betrokken is. Nishant Shah, lid van College van Bestuur ArtEZ en dean van de Graduate School, is daar bijzonder trots op  “Het gaat om projecten die gericht zijn op de samenwerking tussen onderzoek en beroepspraktijk met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. We kunnen nu zien hoe onze jarenlange samenwerking met de beroepspraktijk op deze manier ook zijn vruchten afwerpt. 

ArtEZ initieerde de volgende projecten en onderzoeken of is als samenwerkingspartner betrokken:

‘Meten van creativiteit’
ArtEZ’ lectoraat Kunst- en cultuureducatie ontwikkelt het project ‘Meten van creativiteit’ dat creativiteit meetbaar wil maken. Hoe creativiteit te meten, is een vraag die al lang speelt. In de dagelijkse praktijk en in het reguliere onderwijs wordt men beoordeeld op ‘niet’ creatieve criteria, zoals wiskunde en taal. Als er wel gemeten wordt op creatieve vaardigheden, dan is de taal nogal mythisch of vaag. Opmerkelijk is dat de creativiteit, die we niet aanleren op school met taal en rekenen, juist staat voor de competenties die we prettig vinden bij werknemers; bijvoorbeeld het kunnen inspringen op kansen en veranderingen. Met de toekenning van de beurs kan het lectoraat een start maken bij het ontwikkelen van taal en meetinstrumenten van deze creativiteit. 

'Emotioneel duurzaam design in de mode’
ArtEZ’ lectoraat Mode initieert het onderzoek 'Emotioneel duurzaam design in de mode’.
Het lectoraat vindt het belangrijk om de emotionele waarde en culturele betekenis van mode, consumentengedrag en dus de sociale aspecten van duurzaamheid nadrukkelijker te belichten. In het project worden de reststoffen van Vlisco, het Nederlandse textielbedrijf dat sinds 1846 stoffen ontwerpt en produceert voor de West-Afrikaanse markt, ‘ge-upcycled’  tot nieuwe kwaliteitsproducten. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt tussen de betekenis van duurzaamheid in een Afrikaanse context en in een westerse context. 

‘Maak het publiek’
Het project ‘Maak het publiek!’ van de Hogeschool van Amsterdam heeft een RAAK-mkb subsidie gekregen van Regieorgaan SIA om ideeën en tools die de kwaliteit, snelheid en positionering binnen het uitgeefproces kunnen optimaliseren te ontwikkelen. Er kunnen bijvoorbeeld (digitale) applicaties en werkmethoden ontwikkeld worden om het uitgeefproces te optimaliseren, om zo het maatschappelijk draagvlak ervan te verstevigen. In dit project werken uitgevers, vormgevers, ontwikkelaars en hogescholen samen. ArtEZ Press participeert in dit tweejarig onderzoek en brengt specifiek de vraag van de optimale positionering van het ArtEZ Journal in met als doel kennis te genereren die kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe medium. 

Going Eco, Going Dutch  en Going Circular, Going Cellulose
Het succesvolle onderzoeksproject Going Eco, Going Dutch van ArtEZ Future Makers in samenwerking met Saxion Smart & Functional Materials , dat in 2017 gehonoreerd werd met een 3e prijs bij de RAAK-Awards  onderzocht de mogelijkheden en moeilijkheden van een circulaire textiele supply chain. Daarbij  werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van een interactief proces van co-creatie. Er is inmiddels een vervolgproject gestart: Going Circulair, Going Cellulose, ditmaal met Saxion als trekker en ArtEZ Future Makers als partner. Hier wordt onderzocht wat effectieve ontwikkelmethodes kunnen zijn binnen een circulaire supply chain.

SIA regelingen
Enkele aanvragen van ArtEZ vielen onder de ‘KIEM-hbo 2018’ regeling van Regieorgaan SIA. Dat is een regeling die bedoeld is voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector. ‘KIEM’ staat voor een beginnend onderzoek (Seed Capital). Onderzoek dat wordt uitgevoerd met een KIEM aanvraag kan de start zijn voor een groter project. Per KIEM project kan € 20.000,- subsidie aangevraagd worden. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden en per project dragen deelnemers zelf ook minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij. Het derde project valt onder de regeling RAAK-mkb. 

Over Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Regieorgaan SIA zet in op: samenwerking tussen onderzoek en beroepspraktijk; verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek; samenwerking van hogescholen met andere onderzoeksinstellingen en gebruik van de onderzoeksresultaten. In praktijkgericht onderzoek werken hogescholen en de praktijk nauw samen met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs. Daarmee levert praktijkgericht onderzoek zoals bij ArtEZ een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken.

Zie voor meer info over SIA: http://www.regieorgaan-sia.nl/

 

Deel dit