Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Samen voor solidariteit

  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Fashion
  • Schrijven
  • Muziek
  • Dans
  • Theater
  • Architectuur en...
  • Docentopleidingen
Samen voor solidariteit

ArtEZ is absoluut en onomwonden tegen racisme. Tegen alle onrechtvaardigheden die voortkomen uit seksisme, homofobie, transfobie, vreemdelingenhaat en onderdrukking in onze maatschappij. Wij staan voor een inclusieve en veilige leer- en werkomgeving voor alle leden van de ArtEZ community. Hier valt niet over te onderhandelen.

De afgelopen dagen weerklonk onder staf en studenten de vraag om een statement vanuit ArtEZ met betrekking tot de wereldwijde Black Lives Matter beweging en de #metoo situaties in ons werkveld. Wij geven deze verklaring in de context van de wereldwijde discussies die momenteel plaatsvinden, onze aandacht gericht op de onrechtvaardigheden die voortkomen uit stelselmatig racisme en discriminatie wegens seksualiteit, afkomst en etniciteit.

ArtEZ ziet kunst als een transformerende kracht. Vanuit onze visie zijn wij ons bewust van het essentiële belang van solidariteit en verbinding om verandering op gang te brengen. De afgelopen paar jaar hebben we onze aandacht, energie en middelen aangewend om diverse omgevingen op te bouwen, te onderzoeken en te begrijpen.

Om structurele stappen te ondernemen. We faciliteerden openbare gesprekken over rassendiscriminatie, organiseerden feministische leesgroepen om een vuist te maken tegen seksisme en vrouwenhaat en bouwden aan veilige omgevingen voor queer support. We creëerden informele ontmoetingsruimten voor internationale studenten, moedigden studenten aan hun stem te laten horen in medezeggenschap en onderzochten hoe we ons onderwijs kunnen dekoloniseren. We werken aan gedragscodes en protocollen ter ondersteuning van veiligheid en welzijn, die discriminatie en (machts)misbruik tegengaan via de juiste kanalen. Wij zien dit als onze plicht vanuit onze Duty of Care overtuiging. We werken aan het uitbreiden van onze reikwijdte door de samenwerking met andere partners en gemeenschappen. Als mede-ondertekenaars van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, gekoppeld aan het verminderen van ongelijkheid, houden wij ons ook publiekelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit beleid.

We zijn ons ervan bewust dat het uiten van kritiek en het zichtbaar maken van breuklijnen niet volstaat. Als onderdeel van het grote geheel van de samenleving, erkennen we dat ook wij werken binnen – en onderhandelen met – structuren van uitsluiting, vooringenomenheid en vijandelijkheid die aanwezig zijn ons dagelijks leven, hoe hard we ons ook inspannen om ze te bestrijden. We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis. Op een moment in de tijd dat ons leert dat niets doen geen optie is. Dat duurzame actie noodzakelijk is.

Wij geven gevolg aan deze oproep tot actie. Daarbij moeten we onszelf diep in de ogen kijken: onszelf uitdagen, kritisch en eerlijk analyseren wie we zijn als organisatie. We moeten in kaart brengen hoe we de morele, politieke en sociale moed en autoriteit vinden waarmee we institutioneel onrecht, structurele discriminatie en (on)bewuste vooroordelen adresseren en te lijf gaan. Met dit statement, voortkomend uit onze drijfveer om een inclusieve en veilige omgeving te bieden, willen we onszelf, collectief en voorbij woorden en gebaren, verbinden. We leggen ons toe op het werken aan het vaststellen van deze principes. Ons terdege bewust van het feit dat er in deze geen gemakkelijke oplossingen klaarliggen en geen afsnijroutes bestaan, gaan we deze uitdaging aan. We omarmen hem vanuit onze creatieve energie, met de meelevende zorg waar we naar streven.

Dit statement is een uitnodiging. Een oproep aan al onze communities, om moeilijke en ongemakkelijke existentiële vragen te stellen. Vragen die kunnen helpen om concrete stappen te zetten in onze gezamenlijke strijd tegen onrecht, discriminatie en vooroordeel.

Dit statement is een commitment. Om veilige en inclusieve, diverse en menselijke omgevingen te waarborgen binnen ArtEZ. Het is daarmee ook een invitatie, tot het vormen van een van een collectieve sociale beweging binnen onze gemeenschap die vorm geeft aan de cultuur van onze universiteit. Want daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Dit statement is een verklaring. Een verklaring van waar we staan en in welke richting we kijken. We roepen alle leden van onze gemeenschap – directeuren, hoofden, docenten, personeel, studenten, medezeggenschapsraden en bestuursorganen – op om dit streven te omarmen. Om de handen ineen te slaan en te werken aan concrete plannen, passend binnen elke community binnen ArtEZ. Zodat we elkaar op onze verantwoordelijkheid blijven aanspreken en een gezamenlijke toekomst kunnen opbouwen waarin we allemaal geloven. Je eigen community zal je dan ook informeren over het hoe en wanneer.​​​​​​​

Samen vanuit kracht, voor solidariteit,

Het College van bestuur en directeuren,

Marjolijn Brussaard 

Maarten Bremer 

Marc Boumeester

Michiel Klatte

Rob Kramer

Nishant Shah

Laurien Timmermans

Thom Wildeboer

Maritska Witte

Wilhelm Weitkamp

Carin Rustema