Brand OK26 Arnhem

Door de brand bij Oude Kraan 26 en de roetneerslag in het pand is veel schade ontstaan. Het pand is hierdoor minstens drie maanden niet te gebruiken. Hieronder meer informatie over tijdelijke oplossingen, acties en contactpersonen.

Heb je een algemene vraag?
Mail naar: OK26@artez.nl

Heb je een vraag van de pers?
Neem contact op met Marieke de Boer, woordvoerder ArtEZ: 06-54250105 of via de mail: m.deboer@artez.nl

Update 10-01-2020 14.28

Voortgang schoonmaak werkzaamheden

Hoewel de eerste berichten verre van positief waren, zijn we nu een week verder, is er hard gewerkt, zijn er een hoop metingen en eerste werkzaamheden verricht, en kunnen we over de voortgang van de reiniging positief berichten.

Maandag 13 januari is het mogelijk om in het rechterdeel van OK26 weer onderwijs te kunnen huisvesten. De hoofden van de opleidingen zijn met elkaar een rooster aan het maken hoe dit zo goed mogelijk kan worden ingepast. Via de hoofden van de opleidingen ontvangen studenten de planning.

Maandag 27 januari: Zoals het er nu uit ziet, kunnen de werkplaatsen weer gebruikt worden. Alles is dan schoon, gestript en weer veilig. Het gebouw zal dan nog niet in optimale staat zijn, wat bijvoorbeeld betekent dat de akoestische elementen nog niet zijn opgebouwd. In de dagen dat er geen studenten zijn, zal dan worden gewerkt aan de verdere opbouw.

Ondanks deze goede berichten, blijft het crisisteam voorlopig nog operationeel. Dit zijn slechts de eerste stappen de goede richting op, maar er moet nog een hoop gebeuren en worden onderzocht.

Update 07-01-2020, 22.17

Bekijken, beoordelen en reiniging van werken 

Donderdag 9 januari kunnen studenten in groepjes hun werken in OK26 komen bekijken en eventueel ophalen.  Hiervoor krijgen zij via het hoofd van hun opleiding een uitnodiging.    

1. Studenten melden zich op afgesproken tijdstip
2. Met begeleider kunnen studenten naar hun werk
3. Fotograferen werk
4. Beoordeling of het werk kan worden schoongemaakt, zodat het weer voor studie kan worden gebruikt, door expert. ArtEZ heeft een contra expert én via de verzekering een expert ingeschakeld die ervaring heeft met kunstwerken
5. Labelen werk:
a. Schoon te maken werk gaat naar het auditorium
  1. Student en werk worden samen gefotografeerd 
  2. Reiniging gebeurt extern
  3. Gereinigd werk komt terug naar ArtEZ (timing nog onbekend)  
b. Niet te reinigen werk
  1. Second opinion (tenzij de student daar geen behoefte aan heeft) 
  2. Indien werk technisch niet geheel gereinigd kan worden óf de kans groot is dat het werk (verder) wordt beschadigd: 
     Opties 
  • Student stemt in met gedeeltelijke reiniging met als doelstelling; werk weer bruikbaar als studiemateriaal binnen de opleiding. De student kan voor deze optie kiezen onder voorwaarde dat zij/hij het schoonmaakbedrijf en ArtEZ vrijwaart van aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit de reiniging. 
  • De student neemt het werk mee in de staat waarin het zich nu bevindt. De student kan voor deze optie kiezen onder voorwaarde dat zij/hij het schoonmaakbedrijf en ArtEZ vrijwaart van aansprakelijkheid voor het niet reinigen van het werk.


Studievoortgang: t
oetsing en beoordeling van werken 

De Examencommissie stelt dat studenten bij de toetsing en beoordeling van hun werk zo min mogelijk nadeel mogen lijden van de brand. 

Natuurlijk moeten ook de studenten wier werk is aangetast of verloren is gegaan bewijzen dat zij aan de norm voldoen, maar de Examencommissie zal deze studenten te hulp schieten door hen meer tijd te geven of door speciale instructies aan de examinatoren te geven. 

De Examencommissie inspecteert de werken in OK 26 om een indruk te krijgen van de omvang en de aard van de problemen, waarna zij passende actie zal ondernemen. Studenten wordt verzocht tot nader bericht geen verzoeken aan de Examencommissie te richten als ze betrekking hebben op de brand(schade), tenzij deze zeer dringend zijn. 

Update 07-01-2020, 11.52
Let op: op locatie OK26 kunnen op dit moment geen (post)pakketjes in ontvangst genomen worden. 
Laat deze tot nader order versturen naar Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem o.v.v. je naam en afdeling.

Update 06-01-2020, 13.24
Opleiding specifieke vragen, of vragen die specifiek gaan over je studievoortgang, kunnen in eerste instantie met het hoofd van je opleiding worden opgenomen. Waarschijnlijk zijn op dit moment nog niet alle (praktische) vragen te beantwoorden. Algemene vragen kun je stellen via: OK26@artez.nl.

Update 03-01-2020
Binnen ArtEZ is een crisisorganisatie ingesteld. De crisisorganisatie wordt geleid door Thom Wildeboer (directeur Art & Design Arnhem AI) en Michiel Klatte (directeur Service Bedrijf) en bestaat verder uit Mirjam Konink (hoofd werkplaatsen), Natascha van der Plas (hoofd FAZ) en Marieke de Boer (Communicatie). Vanzelfsprekend is er afstemming met Marjolijn Brussaard (voorzitter College van Bestuur). 

Crisisoverleg met specialisten op gebied van brandschade, brandschoonmaak, herstel van bouwkundige en technische installaties, heeft geleid tot het inzicht dat het volledige pand OK26 minstens drie maanden niet te gebruiken zal zijn voor studenten en medewerkers. Op dit moment zijn we hard aan het werk om te kijken hoe we zo goed mogelijk het onderwijs door kunnen laten gaan. In elk geval zal er in de eerste week geen mogelijkheid zijn om in alternatieve werkplaatsen te werken, of lessen te volgen.  

Werkstukken studenten  

Een belangrijke zorg zijn de werkstukken van studenten; de in het pand aanwezige stukken zijn veelal vervuild. Omdat het pand leeggeruimd moet worden ten behoeve van het herstel moeten eerst de kunstwerken worden veiliggesteld. Meer informatie hierover volgt nog.

Informatiebijeenkomsten

Studentenen en medewerkers zijn uitgenodigd voor een tweetal bijeenkomsten. Hier willen we nader toelichten wat er is gebeurd, wat de consequenties zijn, wat mogelijke oplossingen zijn en horen we graag ook de vragen die er leven bij aanwezigen.  
 
1. Maandagmorgen 6 januari: 09.00 uur in de hal van OK 26
Bijeenkomst voor CvB, de opleidingshoofden A&D Arnhem en Bouwkunst en collega’s OK26 

2. Maandagmorgen 6 januari: 10.00 uur in de kantine van het Rietveldgebouw. 
Bijeenkomst voor studenten ADA & bouwkunst, collega’s ADA en collega’s van het Servicebedrijf en T&D